Δευτέρα 24 Νοεμβρίου 2014

ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΕΙΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΝ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΦΙΛΕΣΤΑΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΕΡΝΙΤΣΗΣ κ. ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ

ΤΟ ΜΙΚΡΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΕΨΗΦΙΣΜΕΝΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΕΡΝΙΤΣΗΣ 
κ. ΧΡΥΣΑΝΘΟΥΤΟ ΜΕΓΑΛΟ ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΕΨΗΦΙΣΜΕΝΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΕΡΝΙΤΣΗΣ 
κ. ΧΡΥΣΑΝΘΟΥΗ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΘΕΟΦΙΛΕΣΤΑΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΕΡΝΙΤΣΗΣ κ. ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΝ ΧΕΙΡΟΤΟΝΙΑΣ :


«Ἴσχυε καὶ ἀνδρίζου, μὴ δειλιάσῃς, μηδὲ φοβηθῇς, ὅτι μετὰ σοῦ Κύριος ὁ Θεός σου εἰς πάντα, οὗ ἐὰν πορεύῃ.» (Ι. Ναυή Α΄9)

Σεβασμιώτατε Μητροπολῖτα Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομε,
Σεβασμιώτατοι καί Θεοφιλέστατοι Ἅγιοι Ἀρχιερεῖς,
Εὐλαβέστατοι ἀδελφοί, Συμπρεσβύτεροι καί Διάκονοι,
Ὁσιώτατοι Μοναχοί καί Μοναχές,
Ἐντιμώτατοι Ἄρχοντες,
Λαέ τοῦ Κυρίου εὐλογημένε,

Σέ αὐτό τό ῥῆμα τοῦ Θεοῦ, πρός τόν πιστόν θεράποντά του Ἰησοῦν τοῦ Ναυῆ, βρῆκαν διαχρονικά στήριξη καί παρηγορία ὅλοι ὅσοι ἀγάπησαν τόν Κύριον καί ἐν προκειμένῳ οἱ Ἁγιώτατοι Πατέρες τῆς Ἐκκλησίας, οἱ ὁποῖοι ὑπακούοντες στό θέλημα τοῦ Θεοῦ ἐδέχθησαν μετά δέους ἱεροῦ τόν σταυρόν τῆς Ἀρχιερατικῆς διακονίας.

Σέ αὐτούς τούς θείους λόγους ἐστιάζω σήμερα τήν προσοχή μου, ὁ ἐλάχιστος καί ἠλεημένος δοῦλος τοῦ Κυρίου, προσπαθώντας νά ἐννοήσω τό τελούμενον περί ἐμέ μυστήριον. Ἵσταμαι ἐνώπιόν σας μέ ταπείνωση καί βαθυτάτην ἐπίγνωση τῆς ἀναξιότητός μου, δοξάζων τό πάντιμον καί μεγαλοπρεπές ὄνομα τοῦ ἐν Τριάδι προσκυνουμένου καί ὑμνουμένου Θεοῦ ἡμῶν καί προσέρχομαι μετά δέους πολλοῦ, φόβου καί ἱεροῦ συγκλονισμοῦ, ἀλλά καί ἐλπίδος ἐν Κυρίῳ διά νά λάβω ἐκ τῶν τιμίων χειρῶν σας, Σεβασμιώτατε Ἅγιε Πατρῶν, τόν τρίτον τῆς ἱερωσύνης βαθμόν.

Τήν ὥραν αὐτήν αἰσθάνομαι τήν ἐσωτάτην ἀνάγκη νά ἐπικαλεστῶ τίς πρεσβεῖες τῆς Ὑπεραγίας Θεοτόκου, τῆς Γηροκομητίσσης, ἐνώπιον τῆς ὁποίας, πρό τριάκοντα ἐννέα ἐτῶν ἔδωσα τίς μοναχικές μου ὑποσχέσεις καί ἔλαβα τό ἀγγελικόν σχῆμα. Ἐπίσης, ἐκζητῶ τήν μεσιτείαν τοῦ Πρωτοκλήτου μαθητοῦ τοῦ Κυρίου μας, Ἁγίου Ἀποστόλου Ἀνδρέου, ἱδρυτοῦτῆς τῶν Πατρέων Ἐκκλησίας, στόν πάνσεπτον ναόν τοῦ ὁποίου ἐπί ἑπτά συναπτά ἔτη ὑπηρέτησα ὡς διάκονος τῶν μυστηρίων τοῦ Θεοῦ καί ἐντός τοῦ ὁποίου ἔλαβα καί τόν δεύτερον τῆς ἱερωσύνης βαθμόν, ἐκ τῶν τιμίων χειρῶν τοῦ ἀοιδίμου καί μακαριστοῦ Γέροντός μου Μητροπολίτου Πατρῶν κυροῦ Νικοδήμου, ὁ ὁποῖος σήμερον συναγάλλεται μεθ’ ἡμῶν ἀπό τά οὐράνια σκηνώματα καί τοῦ ὁποίου οἱ θεοπειθεῖς εὐχές μέ ἐστήριζαν ὅσο ζοῦσε καί τῶρα μέ συνοδεύουν ἀπό τόν οὐρανό ὅπου εὑρίσκεται.

Ὡσαύτως, ἐπικαλοῦμαι τίς ἱκεσίες καί δεήσεις τοῦ θαυματοβρύτου Ἱεράρχου Ἁγίου Νεκταρίου, Ἐπισκόπου Πενταπόλεως, στήν ἐνορία τοῦ ὁποίου ἱεράτευσα ἐπί τριάντα δύο συναπτά ἔτη, ἀλλά καί τάς λιτάς τοῦ Ὁσίου καί Θεοφόρου Πατρός ἡμῶν Γερασίμου τοῦ Νέου Ἀσκητοῦ τοῦ προστάτου καί ἐφόρου τῆς γενετείρας μου νήσου Κεφαλληνίας.

Τήν φοβεράν ἅμα καί ἁγίαν αὐτήν ὥρα αἰσθάνομαι ἐπιτακτικό τό χρέος νά ἐκφράσω τίς ἐκ βάθους ψυχῆς μου εὐχαριστίες καί τήν πηγαία εὐγνωμοσύνη πρός τόν σεπτόν προκαθήμενον τῆς καθ’ Ἑλλάδα Ἁγιωτάτης Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας Μακαριώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Ἀθηνῶν καί πάσης Ἑλλάδος κ.κ. Ἱερώνυμον, διά τήν πολλήν του ἀγάπη καί τό πατρικό ἐνδιαφέρον πρός τήν ἐλαχιστότητά μου. Ἐπίσης εὐγνώμονας ὑικάς εὐχαριστίας ἐκφράζω πρός τό σεπτόν σῶμα τῆς ἱεραρχίας τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ἑλλάδος, διότι ἐπέβλεψαν ἐπ’ ἐμέ τόν ἐλάχιστον καί τῇ προτάσει τοῦ Σεβασμιωτάτου ποιμενάρχου μου κ.κ. Χρυσοστόμου μέ ἀνέδειξαν ἐπίσκοπο τῆς Ἐκκλησίας τοῦ Ἐσφαγμένου Ἀρνίου.

Ἰδιαιτέρως, εὐχαριστῶ τούς συλλειτουργοῦντας σήμερον ἐν τῷ Ἱερῷ τούτῳ Ἀποστολείῳ ὡς καί τούς συμπροσευχομένους Ἁγίους Ἀρχιερεῖς, κατά τήν ὥραν αὐτήν πού ἐπιτελεῖται τό μυστήριον τῆς προσωπικῆς μου Πεντηκοστῆς.

Ἐν εὐχαριστίᾳ πολλῇ στρέφω τήν καρδία μου πρός τόν Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Μαντινείας καί Κυνουρίας κ. Ἀλέξανδρον γιά τήν ἀμέριστη ἀγάπη του στό πρόσωπόν μου ἀπό τήν ἀρχή τῆς ἱερατικῆς μου πορείας, ὅταν ἐκεῖνος ὑπηρετοῦσε ὡς Μητροπολίτης Ναυπάκτου καί Ἁγίου Βλασίου. Ἰδιαιτέρως ὅμως διά τό ἐνδιαφέρον του κατά τά τελευταῖα ἔτη, ὅταν ἡ ἀγάπη ἔγινε πιό δυνατή, ἀφοῦ ὁ πνευματικός του ὑιός καί συνεργάτης του, Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρῶν κ.κ. Χρυσόστομος, ἀνέλαβε τήν πηδαλιουχίαν τῆς ἱερᾶς καί ἀποστολικῆς ὁλκάδος τῶν Πατρῶν.

Καί νῦν Σεβασμιώτατε καί πεφιλημένε ποιμενάρχα μου Μητροπολῖτα τῆς Ἁγιωτάτης καί Ἀποστολικῆς Μητροπόλεως τῶν Πατρῶν ἐν ἀπείρῳ εὐχαριστίᾳ στρέφομαι πρός ὑμᾶς καί εὐγνωμονῶ διά τήν πατρική σας ἀγάπη τήν παντοιοτρόπως ἐκφρασθεῖσαν ὑπέρ ἐμοῦ κατά τήν δεκαετῆ μέχρι τῶρα διαποίμανση ἀπό τήν Σεβασμιότητά σας τῆς Ἱερᾶς ταύτης Μητροπόλεως, διά τήν ἐμπιστοσύνη καί τό ἀμέριστο ἐνδιαφέρον, ἰδιαιτέρως δέ διά τήν βαθεῖαν ἐπιθυμίαν σας τήν ἐκφρασθεῖσαν διά τῆς προτάσεώς σας εἰς τήν Ἱεραρχίαν, ὥστε νά καταστῶ βοηθός ἐπίσκοπός σας στό ἱερό γεώργιο καί τόν ἀμπελῶνα τοῦ Κυρίου μας. Οἱ φιλικοί δεσμοί ἀπό τά φοιτητικά μας χρόνια μέ τόν ἐρχομό σας στήν Πάτρα ἔγιναν ἄρρηκτος πνευματικός σύνδεσμος πρός δόξαν Θεοῦ καί γιά τό καλό τῆς Ἐκκλησίας.

Θά εἶμαι πάντοτε μαζί σας, βοηθός καί συμπαραστάτης στούς ἀόκνους ἀγῶνας σας, καί συγκυρηναῖος στήν θερμουργό καί κοπιώδη πνευματικῶς καί σωματικῶς προσπάθειά σας, ὥστε νά ὁδηγηθοῦν ψυχές ἀθάνατες ὑπέρ ὧν Χριστός ἀπέθανε καί ἀνέστη, εἰς νομάς σωτηρίους.

Ἡ θαυμασία πνευματική μας σχέση καί συνεργασία σᾶς διαβεβαιῶ ὅτι θά συνεχιστεῖ, θά ἔλεγα δέ ὅτι εἰς τό ἔπακρον θά αὐξηθεῖ, ὥστε ἐν πνευματικῇ χαρᾷ νά πορευώμεθα μετά τῶν ἐν Χριστῷ ἀδελφῶν μας, τῶν κληρικῶν, τῶν μοναστικῶν ἀδελφοτήτων καί τοῦ φιλαγίου καί φιλοθέου λαοῦ τοῦ Θεοῦ, πρός τήν θέωση. Ἐπιτρέψατέ μοί νά προσθέσω μετά συνειδήσεως εὐθύνης ὅτι εἶμαι πεπεισμένος ὅτι αὐτή ἡ συνεργασία καί ἡ σχέση, θά ἀποτελέσουν ἀφορμή περαιτέρω δοξολογίας τοῦ Θεοῦ καί χαρᾶς τῶν ἀνθρώπων, ἀφοῦ θά ἀκτινοβολεῖ τάς ἀκτίνας τῆς ἀγάπης.

Αὐτήν τήν ὥραν ἐπίσης ὠφειλετικῶς μνημονεύω πάντων ἐκείνων οἱ ὁποῖοι ἔγιναν τά ὄργανα τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ δι’ ἐμέ καί καλλιέργησαν στήν ψυχή μου τήν μεγάλη ἀγάπη γιά τόν γλυκύτατον Ἰησοῦν.

Μακαρίζω τούς ἀοιδίμους πνευματικούς μου πατέρας, τόν πατέρα Ἀνδρέα Ἀνδρεόπουλο καί τόν Ἀρχιμανδρίτη Ἰάκωβο Λιαρομάτη, τόν μεγάλο αὐτόν ἀχθοφόρο τῆς ἀγάπης, ἀπό τά χέρια τοῦ ὁποίου ἔλαβα τήν κανονική συμμαρτυρία, γιά νά εἰσέλθω στίς τάξεις τοῦ Ἱεροῦ κλήρου.

Εὐγνωμόνως ἀναφέρομαι στό πρόσωπο τοῦ σεμνοῦ ἱερέως π. Γεωργίου Παπασταύρου, πλησίον τοῦ ὁποίου ἐμαθήτευσα καί διδάχθηκα τό γνήσιο ἐκκλησιαστικό φρόνημα.

Εὐχαριστῶ τόν πανοσιολογιώτατο καθηγούμενο τῆς Ἱερᾶς καί Σεβασμίας μονῆς τῆς Γηροκομητίσσης Πατρῶν καί μέχρι πρότινος Πρωτοσύγκελλον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας Ἀρχιμ. π. Συμεών Χατζή καί ὅλους τούς ἀδελφούς τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Γηροκομείου τῆς ὁποίας τυγχάνω ἀδελφός.

Ἐπίσης θερμῶς εὐχαριστῶ τόν πανοσιολογιώτατον Ἀρχιμ. π. Ἀρτέμιον Ἀργυρόπουλον, πρωτοσύγκελλον τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεώς μας, ὡς καί ἅπαντα τόν Ἱερόν κλῆρον τούς πολυαγαπητούς μου συμπρεσβυτέρους καί τούς διακόνους πού διακονοῦν τό μυστήριο τῆς χάριτος τοῦ Θεοῦ στήν μεγαλούπολη τῶν Πατρῶν καί τήν ἐνδοχώρα τῆς Ἀποστολικῆς Μητροπόλεώς μας, ὡς καί τούς σεβασμίους Ἡγουμένους, Ἡγουμένισσες, μοναχούς καί μοναχάς τῶν ἱερῶν μοναστηρίων τῆς τοπικῆς μας Ἐκκλησίας πού εἶναι φάροι φωτεινοί στή σύγχρονη κοινωνία.

Εὐχαριστῶ ἅπαντας τούς εὐγενεῖς ἄρχοντας τοῦ τόπου μας διά τήν ἀγάπη πρός ἐσᾶς καί πρός ἐμέ, Σεβασμιώτατε, καί γιά τήν παρουσία τους σήμερα στήν Θεία Λειτουργία τῆς χειροτονίας μου.

Ἐκφράζω ἐπίσης τήν ἀγάπη μου καί τίς εὐχαριστίες μου στό προσωπικό τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Νεκταρίου Πατρῶν καί τούς εὐλαβεῖς ἐνορίτες μέ τούς ὁποίους ἐπί τριάντα δύο χρόνια ἁρμονικά συνεργαστήκαμε διά τήν δόξαν τοῦ Θεοῦ καί τό καλό τῆς ἐνορίας, ὅπως καί ὅλους τούς συνεργάτας κληρικούς καί λαϊκούς πού διηκόνησαν καί διακονοῦν στόν Ῥαδιοφωνικό καί τόν Τηλεοπτικό Σταθμό τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Πατρῶν, ἰδιαιτέρως τόν ὑποδιευθυντήν πανοσιολογιώτατον Ἀρχιμ. π. Πέτρον Μποζίνη, ὁ ὁποῖος ἀπό λαϊκός μέχρι καί σήμερα προσφέρει ἀνιδιοτελῶς τίς ὑπηρεσίες του.

Εὐχαριστῶ τά πνευματικά μου τέκνα, τά ὁποῖα ἐπί σειρᾷ ἐτῶν ἐμπιστεύτηκαν τήν ψυχήν τους, στό ἱερό ἐπιτραχήλιό μου καί τῶν ὁποίων οἱ προσευχές γνωρίζω, ὅτι θά συνεχίσουν νά μέ συνοδεύουν στήν ἀρχιερατική μου διακονία.

Εὐχαριστῶ τόν Θεό διότι ἠξίωσε τήν σεβαστήν μου μητέρα, στήν ὁποία χρεωστῶ τά πάντα, νά δεῖ ἐκπληρούμενες τίς ἀπό τά βάθη τῆς ψυχῆς εὐχές της, βλέποντας τῶρα τόν ὑιό της περιβεβλημένον μέ τήν χάρη τῆς Ἀρχιερωσύνης.

Εὐχαριστῶ τήν οἰκογένειαν τοῦ ἀδελφοῦ μου διά τήν στήριξη πού μοῦ προσέφερε καθ’ ὅλα τά ἔτη τῆς ἱερατικῆς μου ζωῆς.

Χρεωστικῶς καί εὐγνωμόνως μακαρίζω τόν ἀείμνηστο πατέρα μου Ἐλευθέριον, πού χαίρεται σήμερα στόν οὐρανό καί προσεύχομαι θερμά νά ἀναπαύεται ἡ ψυχή του στόν οὐρανό ἐν τῇ ἀγήρῳ τοῦ Θεού μακαριότητι.

Καί νῦν, Σεβασμιώτατε Πάτερ καί Δέσποτα, ἀναφωνῶ καί λέγω «Ἰδού ὁ δοῦλος Κυρίου, γένοιτό μοι κατά τό ῥῆμα αὐτοῦ».

Κύριε Ἰησοῦ Χριστέ, Ὑιέ καί Λόγε τοῦ Θεοῦ τοῦ ζῶντος, ἐλέησόν με, στήριξόν με, συνέτισόν με καί σῶσον μέ τόν ἀνάξιον δοῦλον σου. Ἀμήν.

Σχετικά Βίντεο: 


ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΙΓΜΙΟΤΥΠΑ:


Η ΔΙΑΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΘΕΟΦΙΛΕΣΤΑΤΟΥ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ ΚΕΡΝΙΤΣΗΣ κ. ΧΡΥΣΑΝΘΟΥ